Uppsala Engineering avråder från höjda kvotnivåer i elcertifikatssystemet

Posted By on May 12, 2014

Synpunkter kontrollstation 2015 – elcertifikat

2014-05-12

Harald Klomp
Uppsala Engineering Partner
Org: 556807-4115
harald,uep.se
http://uep.se
0709621063

Er referens: N2014/734/E

Höjda kvotnivåer riskerar elmarknadskollaps

Vi vill bestämt avråda från att höja kvotnivåerna i elcertifikatssystemet enligt Energimyndighetens förslag med anledning av kontrollstationen 2015 i elcertifikatssystemet.

Kvotnivåerna bör bibehållas eller möjligen sänkas jämfört med dagens nivåer.

Vi har för Svensk Näringslivs räkning tittat på vad förslaget om höjda kvotnivåer kan få för konsekvenser för elmarknaden. Slutsatserna och rekommendationerna är våra egna och utgör inte ett ställningstagande av vår uppdragsgivare.

Vi bedömer att en prisminskning på omkring 7-10 öre kan bli följden om förslagen genomförs för att

 • Energimyndigheten bedömer att elanvändning kommer minska jämfört med tidigare prognoser.
 • Höjda kvotnivåer leder till ett ökat utbud av elproduktion.
 • Utbudet av elproduktion kommer att öka genom effekthöjningar i svensk kärnkraft och mer kärnkraft i Finland

Ökat utbud kombinerat med lägre efterfråga bedömer vi kommer leda till ett kraftigt minskat pris.

Ett kraftigt sänkt elpris kommer leda till

 • Vindkraft, kärnkraft och vattenkraft blir olönsamt.
 • Exempelvis vindkraften ökar sitt relativa beroende av elcertifikatssystemet till närmare 50 procent.

För elkunderna kan ett lågt elpris te sig attraktivt. Risken är att glädjen blir kortvarig. Vid stora förluster kan elproduktionskapacitet avvecklas på ett oförutsägbart sätt vilket kan leda till kraftiga prisökningar. Intresset att investera minskar också vilket gör att höga priser kan bli långvariga. Speciellt allvarligt blir det om systemviktig produktion läggs ner. Detta kan tvinga fram dyra åtgärder för att förhindra strömavbrott vintertid.

Elcertifikatsystemet är ett mycket bra system att kostnadseffektivt addera kapacitet. Ny kapacitet kommer att behövas i tidsspannet 2025-2050. Systemet bör därför reformeras och följande frågor utredas.

 • Nordiskt investeringsbehov 2025-2050?
 • Konsekvenser av lågt elpris?
 • Vem tar effektbalansansvar?
 • Räcker energy-only marknad?
 • Vad gör de andra nordiska länderna?
 • Hur stora exportmöjligheter finns?
 • Vilka efterfrågestimulanser kan göras?

Rapporten och en presentation av rapporten finns att ladda ner på
http://uep.se/harald-klomp-medverkar-vid-riksdagsseminarium-om-fornybar-el-och-elmarknader/

Uppsala 2014-05-07

Harald Klomp, Vd

PDF: remissvar-em-elcertfikat-ks15